Algemene Voorwaarden GoodyPlaza

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

Artikel 5 – Prijzen en betaling

Artikel 6 – Levertermijn

Artikel 7 - Verzending en aansprakelijkheid

Artikel 8 - Omruiling of terugname

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 10 - Reclamaties of Klachten

Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 12 - Software

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Leverancier: de rechtspersoon waar de ondernemer goederen inkoopt om door te verkopen aan de afnemer
  4. Koopovereenkomst: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Dhr T.Aloian, bedrijfsleider GoodyPlaza;

Gevestigd aan de Kruizemuntstraat 123 te Apeldoorn;

E-mailadres: info@goodyplaza.nl

KvK-nummer: 72345705

Btw-identificatienummer: NL237383056B03

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle leveringen van goederen en diensten, in verleden, heden en toekomst. In aanvulling hierop gelden, in van toepassing zijnde gevallen, de door de fabrikant bij de aan deze overeenkomst onderhavige producten gevoegde licentievoorwaarden op welke waar nodig een beroep wordt gedaan. 

3.2 Andere voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, aanvullende overeenkomsten en nevenafspraken zijn niet van toepassing en worden hierbij dan ook expliciet verworpen, tenzij door GOODYPLAZA schriftelijk bevestigd. 

3.3 Door een bestelling te plaatsen op de website van GOODYPLAZA aanvaardt de afnemer de geldigheid van deze voorwaarden. 

3.4 Wanneer mocht blijken dat bepalingen uit deze voorwaarden in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepaling, zijn deze niet van toepassing. In het geval dat een bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor GOODYPLAZA meest gunstige regeling. Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. 

3.5 GOODYPLAZA  heeft het recht om deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. GOODYPLAZA  zal eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden bekendmaken op de website of per e-mail.

Artikel 4 - Totstandkoming koopovereenkomst

4.1 Alle offertes, brochures en andere opgaven in welke vorm dan ook, met betrekking tot door GOODYPLAZA verhandelde goederen zijn vrijblijvend en gelden enkel ter informatie, zolang er niet een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging volgt. Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten behoudt GOODYPLAZA zich het recht voor wijzigingen in uitvoering of configuratie door te voeren ten opzichte van de schriftelijk gecommuniceerde opgaven, zolang de waarde van het aangebodene hierdoor niet vermindert. Dit geldt ook voor wijzigingen die de leverbaarheid van aanbiedingen ten goede komen. 

4.2 Koopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand middels schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging, of door aanname van de door GOODYPLAZA verzonden goederen door de afnemer, dan wel enig persoon handelend uit naam van de afnemer. 

4.3 Rechten en plichten die uit de koopovereenkomst voortvloeien zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GOODYPLAZA.
 

Artikel 5 – Prijzen en betaling

5.1 Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden alle door GOODYPLAZA gecommuniceerde prijzen ten tijde van de levering en komen alle verschuldigde transportkosten, btw en overige kosten ten laste van afnemer.

5.2 GOODYPLAZA is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat, waren deze GOODYPLAZA bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zij een ander prijsniveau zou hebben toegepast. 

5.3 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden per vooruitbetaling via iDeal of Paypal. Betalingen gelden pas als succesvol op het moment dat GOODYPLAZA over het tegoed kan beschikken. 

5.4 GOODYPLAZA is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, alvorens tot uitlevering van gedane bestellingen over te gaan, respectievelijk met die uitlevering door te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling in gebreke blijft, vervalt de op GOODYPLAZA rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van GOODYPLAZA op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door de afnemer.


Artikel 6 – Levertermijn

6.1 Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn derhalve niet bindend. 

6.2 De levertijd wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van personele onderbezetting, in het bijzonder in gevallen van staking en bij GOODYPLAZA niet aan te rekenen omstandigheden, zoals wettelijke of overheidsmaatregelen, zoals import- en exportbeperkingen, of in geval van vertraging van de levering door overmacht. 

6.3 GOODYPLAZA doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

Artikel 7 - Verzending en aansprakelijkheid

7.1 Het risico gaat over op de afnemer, zodra de levering het magazijn van de leverancier verlaat en wordt overgedragen aan de transporteur. Transport geschiedt dan ook steeds uitsluitend voor rekening en risico van de afnemer. Indien transportschade optreedt, dan dient de afnemer dit bij aflevering nadrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.
 

Artikel 8 - Omruiling of terugname

8.1 Omruiling of terugname geschiedt uitsluitend bij aantoonbaar verkeerde levering. Een omruiling uit coulance vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van GOODYPLAZA, waarbij 10% van de goederenwaarde in rekening wordt gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin door GOODYPLAZA een opdracht tot het afhalen van de goederen is gegeven ter beoordeling van de verlangde terugname. Het omruilen of terugnemen van producten met geopende of beschadigde originele verpakking is uitgesloten. 

8.2 Vanwege licentierechten is omruiling of terugname van alle software uitgesloten. Een garantieclaim kan GOODYPLAZA uitsluitend bij defecte of niet leesbare datadrager(s) of producten in behandeling nemen. Met het openen van de originele verpakking respectievelijk de plastic seal van de software, erkent de afnemer de auteursrechtbescherming en de garantievoorwaarden.
 

Artikel 9 - Garantie en aansprakelijkheid

9.1 GOODYPLAZA garandeert gedurende 12 maanden na leverdatum dat de geleverde goederen naar de betreffende stand van de techniek vrij van fouten functioneren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor reguliere slijtage. Op verbruiksproducten, zoals toners, (her)opneembare CD's, DVD's en diskettes wordt geen garantie verleend. Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie. 

9.2 GOODYPLAZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van oneigenlijk of ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften, nalatige of foutieve behandeling of onvoldoende onderhoud. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin sprake is van onjuiste stroomvoorziening of spanning. Het zelfde geldt voor gebreken die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, explosies of overspanning uit het stroomnet, inwerking van vocht, falende software of data, behoudens in die gevallen dat de afnemer aantoont dat deze omstandigheden niet de oorzaak van de schade of het gebrek zijn.

9.3 Iedere aanspraak op garantie vervalt wanneer de gebruiker wijzigingen in en/of reparaties aan de goederen uitvoert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GOODYPLAZA of deze laat uitvoeren door derden die niet door GOODYPLAZA zijn geautoriseerd.

9.5 In die gevallen waarin sprake is van een aan GOODYPLAZA te verwijten gebrek, is GOODYPLAZA gerechtigd het gebrek te herstellen of een nieuw product te leveren. Het omruilen voor een beter product dient eveneens als oplossing voor het gebrek te worden geaccepteerd. Verdergaande rechten, ontbinding van de overeenkomst in het bijzonder, kunnen slechts worden uitgeoefend wanneer een gepaste termijn voor nakoming is aangehouden of wanneer pogingen tot nakoming van de overeenkomst tot twee maal toe niet succesvol waren.

9.6 Bij omruiling van een product als gevolg van garantie treedt geen nieuwe garantietermijn in werking. 

9.7 GOODYPLAZA is niet aansprakelijk voor schade die niet direct betrekking heeft op het geleverde. 

9.8 Schadevergoedingsaanspraken kunnen ook in geval van gefaalde poging tot nakoming of nalevering alleen dan geldend gemaakt worden wanneer aangetoond kan worden dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van GOODYPLAZA, of dat vooraf overeengekomen eigenschappen ontbreken. Daar waar GOODYPLAZA van aansprakelijkheid gevrijwaard is, geldt dat ook voor haar personeel, medewerkers, vertegenwoordigers en andere namens GOODYPLAZA optredende personen of instanties. Bovendien zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de afnemer dienen binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk of op elektronische wijze te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn. 

9.9 Aanvullend op de hier genoemde voorwaarden gelden in alle gevallen onze actuele en bij elke levering bijgesloten retour- en servicevoorwaarden. Retournering ten behoeve van het claimen van garantie of service dient te allen tijde te geschieden door middel van het daarvoor geldende procedure.
 

Artikel 10 - Reclamaties of Klachten

10.1 Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering per e-mail bij GOODYPLAZA worden ingediend.

10.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 werkdagen na het ontdekken van het gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn per e-mail worden ingediend. 

10.3 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij GOODYPLAZA niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

10.4 Bij door de afnemer bewezen gegronde reclame, kan GOODYPLAZA naar eigen keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, (doen) vervangen of aan de afnemer vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

10.5 Retournering van het geleverde kan uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van GOODYPLAZA. Een voorwaarde hierbij is dat de retouraanvraag plaatsvindt binnen 8 werkdagen na aankoop. Retouraanvragen dienen gedaan te worden gedaan met een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. GOODYPLAZA behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. 

De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behalve in geval van een duidelijke vergissing van GOODYPLAZA, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer en heeft GOODYPLAZA het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

10.6 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de afnemer opschorten.

Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Indien GOODYPLAZA door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft GOODYPLAZA het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat GOODYPLAZA tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is gehouden.

11.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan: bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, verkeersstremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, zonder dat GOODYPLAZA verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen. Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval GOODYPLAZA het verkochte bij derden bestelt en deze om welke reden dan ook met de levering in gebreke blijft.

11.3 In het geval van niet toerekenbare tekortkoming is GOODYPLAZA gerechtigd de uitvoering voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, zonder dat GOODYPLAZA jegens de afnemer tot enige schade- of voordeelsvergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 12 - Software

Bij levering van software gelden, naast onze voorwaarden, eveneens afzonderlijke licentie- en overige voorwaarden van de fabrikant. Met het verbreken van de verzegeling of het in gebruik nemen van de software erkent de afnemer uitdrukkelijk de geldigheid van deze voorwaarden.